i.MX 6系列应用处理器 车载用参考电源电路

i.MX 6系列应用处理器 车载用参考电源电路

特点 | 应用 | 框图/电气特性

特点

i.MX 6系列应用处理器 参考CPU卡

Part No.
BD18GA5MEFJ-M
BD15GA3WEFJ-M
BU28SD2MG-M
BD90520EFV-C
BD90540EFV-C
BD90640EFJ-C
BD90528EFJ-C
BD90535EFJ-C
BD3575FP-M
BD00GA5MEFJ-M
  • 适合车载的最佳电源结构
  • 采用分立式结构,提高热设计、布线自由度
  • 可提供参考板设计

应用

仪表盘、汽车导航系统

  • 仪表盘
  • 汽车导航系统

框图/电气特性

<框图>
Block Diagram
<电气特性>
Part No. 输入电压 输出电压 输出电流
BD18GA5MEFJ-E2 4.5 to 14.0V 1.8V 500mA
BD15GA3WEFJ-E2 4.5 to 14.0V 1.5V 300mA
BU28SD2MG-MTR 3.0 to 6.0V 2.8V 200mA
BD90520EFV-C 2.7 to 5.5V 0.6 to 5.0V 2.0A
BD90540EFV-C 2.7 to 5.5V 0.6 to 5.0V 4.0A
BD90640EFJ-C 3.5 to 36.0V 0.8 to 12.0V 4.0A
BD90528EFJ-CE2 2.7 to 5.5V 1.8V 2.0V
BD90535EFJ-C 2.7 to 5.5V 1.5V 3.0A
BD3575FP 4.5 to 36.0V 2.8 to 12.0V 500mA
BD00GA5MEFJ-ME2 4.5 to 14.0V 1.5 to 13.0V 500mA

开发车载用电源电路以外,还充分利用独有的技术,推进满足客户要求的产品开发,并努力扩充产品系列。

关于这个产品的询问