Amplifier for Pyroelectric Infrared Sensor_BD9251FV

这种IC是人体感应传感器用IC的焦电型红外线传感器用放大器。

* 本产品是标准级的产品。本产品不建议使用于车载设备。
型号 | BD9251FV-E2
Status | 推荐品
封装 | SSOP-B14
包装数量 | 2500
最小独立包装数量 | 2500
包装形态 | Taping
RoHS | Yes

特性:

Vcc(Min.)[V]

2.97

Vcc(Max.)[V]

6.0

Drain Voltage[V]

2.3

AMP1/AM2 Gain[dB]

Max.46

Logic output

CMOS level

Operating Temperature (Min.)[°C]

-30

Operating Temperature (Max.)[°C]

70

特点:

・传感器信号增幅放大器
・传感器信号输出用比较器
・内置电压稳压器
・内置移动方向检测电路