KDZLV120_设计模型

KDZLV120是适用于恒定电压控制的小型功率模具型二极管。

* 本产品是标准级的产品。本产品不建议使用于车载设备。

Models

KDZLV120 SPICE Model
 
KDZLV120 Thermal Model (lib)
 

Characteristics Data

ESD Data
 
For KDZLV120